Huisregels

Huisregels

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij
betreding van de evenementen locatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.
Aanwijzigingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de
huisregels, dienen op het terrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.
ALGEMEEN
Stichting HaringParty, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement of locatie kunnen
ondervinden. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het
programma te wijzigen. Honden en andere huisdieren zijn verboden.
LEEFTIJD
Voor de HaringParty geldt geen leeftijdsgrens.
ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID
De HaringParty is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is
verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal een ieder van het
evenementen terrein verwijderd worden. Het is verboden tijdens het evenement drugs in bezit te
hebben. Bij constatering hiervan zal een ieder van het evenementen terrein verwijderd worden. Het
is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal een ieder van
het evenementen terrein verwijderd worden en zal de bezoeker aan de politie worden overgedragen.
TOEGANG ONDER INVLOED
Het is verboden het evenementen terrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit
wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die
op welke manier dan ook aan alcolholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden
van het terrein verwijderd bij controle.
TOEGANG
Om toegang te krijgen tot de HaringParty dient men in het bezit te zijn van een geldig entree bewijs.
Kaarten zijn uitsluitend via voorverkoop verkrijgbaar via de op de website aangegeven wijze.
Eenmaal gekochte kaarten kunnen niet worden terug genomen. Doorverkoop van kaarten aan derden
met het oogpunt winst te behalen is verboden.
Toegangscontrole bij de entree van het evenement vindt plaats door middel van beveiliging.
OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van het beveiligingspersoneel dienen direct te worden opgevolgd. Bij
agressief gedrag volgt directe verwijdering van het terrein en indien noodzakelijk overdracht aan de
Politie.
HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes,
(huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-,
steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden
aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of het welzijn van de bezoekers negatief
kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video’s, opname en
foto appartatuur (hieronder wordt niet verstaan digitale compacte camera’s en mobiele telefoons
met een fotocamerafunctie). Dit alls op straffe van inbeslagname en/of aangifte.
Het is verboden om handel te drijven op en rond het evenementen terrein zonder toestemming van
de organisatie.
DIEFSTAL EN VERLIES​
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. Stichting Haring Party is niet
verantwoordelijk voor verloren of gestolen goederen. De organisatie adviseert om geen waardevolle
spullen mee te nemen naar het evenement en/of achter te laten in de voertuigen van de bezoekers.
MUNTEN
Drank kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de
kassa’s, waar zowel contant als met pinpas betaald kan worden. Eenmaal gekochte
consumptiemunten zijn allen voor de HaringParty 2017 geldig. Deze munten kunnen niet worden
ingewisseld voor contacten.
TOILETTEN
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is
verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenementen terrein worden verwijderd.
EHBO
Op het festivalterrein is een EHBO-post aanwezig. Hier kunt u terecht voor kleine dingen, zoals
paracetemol of een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO
de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel worden en ongeregeldheden. Volg te allen tijde
de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties.
RIJWIELSTALLING
Fietsen dienen op de door de organisatie aangegeven plekken te worden geparkeerd en mogen niet
meegenomen worden op het evenementen terrein.
EIGEN RISICO
Betreding van het evenementen terrein geschiedt op eigen risico. Stichting HaringParty dan wel de
medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld wroden
voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie
noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.
OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen
maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van de
huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd
dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.
Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen,
twijfels, onduidelijkheden of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

MAATJES PAKKET

Heeft u nog geen kaarten? Koop dan snel een maatjespakket.

 

 

© 2019 Merk Meester & Adena Internet